Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха и повишиха на място в по-горен ранг няколко обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ проведе периодично атестиране на Светослава Стефанова Пенчева - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Мария Кирилова Генова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането „Много добра", на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, проведе извънредно атестиране на Ивайло Димитров Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра" и на Милена Кирова Кирова - прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, като прие комплексна оценка от атестирането „Добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши Евгения Йорданова Стоянова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Добрич, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“ и Моника Цветанова Михайлова – Митова - прокурор в Софийска районна прокуратура на място в по–горен ранг „прокурор в АП“,  считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във