Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на ВСС назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Данаил Богданов Шостак – прокурор в Специализираната прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. Той е назначен по предложение от Христо Динев – и. ф. административен ръководител на Специализираната прокуратура на овакантения от Даниела Начева щат за заместник на административния ръководител.

Прокурор Шостак има над 17 години юридически стаж, почти изцяло в системата на Прокуратурата на Република България. Последователно е заемал длъжностите младши прокурор в Районна прокуратура – Шумен, прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, а от 29.07.2019 г. е прокурор в Специализираната прокуратура.

Към настоящия момент прокурор Шостак наблюдава редица досъдебни производства с висок обществен интерес, отличаващи се с изключителна фактическа и правна сложност, изразяваща се в продължителност на инкриминирания период, голям обем доказателствен материал, множество лица, привлечен в качеството си на обвиняем, както и спецификата на предмета на разследване.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Румен Вълков Боев – заместник на административен ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Боев е поощрен по предложение от и. ф. административния ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив Божидарка Попова.

Прокурор Боев е започнал работа в системата на Прокуратурата на 05.06.1981 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Пловдив. В периода 1983 г. – 1986 г. е бил заместник районен прокурор, след което е назначен във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, където до 22.04.1998 г. заема последователно длъжностите – военен следовател, военен прокурор и заместник военно-окръжен прокурор.

В периода от 22.04.1998 г. до 01.04.2010 г. е заместник административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, когато поради изтичане на два последователни мандата на заемания пост е назначен за прокурор в същата прокуратура.

От 03.10.2012 г. до 03.10.2017 г. Румен Боев е член на Висшия съдебен съвет, след което заема длъжността „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Пловдив.

В предложението за поощрение е посочено, че прокурор Боев винаги е проявявал прецизност, последователност и срочност при изпълнение на служебните си задължения. Като заместник-апелативен прокурор е инициирал редица мероприятия, с цел подобряване качеството и срочността на разследванията в апелативния район. В качеството си на ръководител на специализираното звено „Противодействие на организираната престъпност, корупция и пране на пари“ е ръководил екипите работещи по казусите „Роко“, „Магистралните грабежи“, делото „Куйович“, дела за контрабандни канали и други. Участвал е при разработката на методически указания, касаещи работата по „Досъдебния надзор“ на Апелативен район – Пловдив.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Румен Боев от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“, както и от длъжността „прокурор“, считано от 08.09.2020 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Ясенка Димитрова Шигарминова – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

В предложението от Божидарка Попова – и. ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив е посочено, че прокурор Шигарминова работи в системата на прокуратурата над 41 години. Започнала е кариерата си като районен прокурор на районна прокуратура – Ивайловград на 11.02.1980 г., а от 21.11.1983 г. е районен прокурор на Районна прокуратура – Карлово. От 1993 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, като в периода от 03.05.1999 г. до 31.10.1999 г. е била заместник-окръжен прокурор. Считано от 01.11.1999 г. и към настоящия момент Ясенка Шигарминова е прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

Посочено е, че прокурор Шигарминова е доказала сериозно отношение към професията, умее и проявява стремеж да предава знанията и опита си на по-младите прокурори, както и има значителен принос в осъществяването на дейността на Апелативна прокуратура – Пловдив и издигане авторитета на институцията.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Ясенка Шигарминова от заеманата длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Пловдив, считано от 10.08.2020 г.

Прокурорската колегия на ВСС разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 щ. бр. за длъжност „чистач“ и даде съгласие за трансформиране на 1 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в 1 щ. бр. за длъжност „главен специалист – компютърна обработка на данни и статистик“ в Апелативна специализирана прокуратура. Към настоящия момент е утвърдена 1 щ. бр. за чистач, като общата площ на кабинетите и сервизните помещения в двете сгради ползвани от Апелативна специализирана прокуратура е с обща площ 626 кв. м. С разкриването на още една длъжност ще се осигури взаимозаменяемост при отсъствие на единия служител.

Одобрената трансформация ще обезпечи ангажирането на съдебен служител с организацията по осигуряване на необходимата документация и информация, свързана с изготвяне и обобщаване на статистически данни, както и с подпомагане на Атестационната комисия при атестирането на магистратите.

Прокурорската колегия разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 щ. бр. за длъжност „завеждащ служба“ и даде съгласие за трансформация на 1 щ. бр. за длъжност „призовкар“ в 1 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Районна прокуратура – Търговище. Разкритата длъжност е във връзка с необезпечеността на ръководството и контрола на дейността на служителите от специализираната администрация в служба „Регистратура и деловодство“. Трансформацията на длъжност за съдебен деловодител е във връзка с недостига на служители в специализираната администрация, ангажирани с описване в УИС на цялата информация при обработката на входящите и изходящите материали, вкл. и тези на териториалните отделения. Към настоящия момент в щата на прокуратурата са утвърдени общо 4 щ. бр.  за съдебни деловодители, като в Териториалните отделения в Попово и Търговище, работят по един.

Увеличението на щатната численост на съдебните служители, както и разликата в размера на възнаграждението за предложените трансформации ще бъде финансово обезпечено за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във