Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители на окръжните съдилища в градовете Видин и Ловеч, както и на районните съдилища в градовете Ардино, Бургас, Левски, Мадан, Монтана, Нови пазар, Оряхово, Панагюрище, Първомай, Средец, Тервел, Тетевен и Тополовград. Във всички органи, длъжността е свободна.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в едномесечен срок от обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник, като приемът на документи може да се осъществява и по пощата. Колегията определи 29.09.2020 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат – Красимир Йорданов Георгиев – и. ф. адм. ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора в процедура за избор на административен ръководител на Окръжен съд – Стара Загора, и за дата за събеседване с Цветомир Цаков Цветанов – и. ф. адм. ръководител – председател на Районен съд - Етрополе – кандидат за административен ръководител на районен съд – Етрополе, а на 06.10.2020 г. ще се проведе събеседване с тримата допуснати кандидати за заемане на длъжността административен ръководител на Районен съд – Търговище - Анета Иванова Петрова – съдия в Районен съд – Омуртаг, Христина Иванова Сярова – съдия в Районен съд – Търговище и Боряна Стойчева Петрова – съдия в Районен съд Търговище.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 – во от ЗСВ, освободи Анелия Димитрова Великова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник –председател“ на Окръжен съд – Силистра и я преназначи на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решението.

Колегията , на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ и поради настъпили нови обстоятелства, определи Пламен Ангелов Синков – заместник-председател на Апелативен съд – Бургас, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Апелативен съд – Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност на досегашния изпълняващ функциите административен ръководител – председател“ на Апелативен съд – Бургас, като съдия във Върховен касационен съд – наказателна колегия.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Районен съд – Тутракан, за увеличаване на щатната численост на съда.

Колегията взе предвид становище на Комисията по атестирането и конкурсите, че не е налице основание за разкриване на нова длъжност за съдия в този орган на съдебната власт, съобразно данните за сравнително средно натоварване и обем на работа на магистратите в Районен съд – Тутракан, и обстоятелството за оптимизираната в края на 2019 г. щатна численост.

Във връзка с предложение на административния ръководител на Окръжен съд – Варна за оптимизиране на щатната численост на Районен съд – Варна, с оглед устройване на младши съдия от Окръжен съд – Варна, Колегията предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Девня и да разкрие една длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, считано от датата на вземане на решението, като предложението ще бъде внесено за разглеждане и произнасяне в следващо заседание на Пленума на ВСС.

С решение на Съдийската колегия е оставена без уважение молбата от Аспарух Емилов Христов – съдия в Софийския районен съд, за преместване в Районен съд – Благоевград. Съобразено е становище на Комисията по атестирането и конкурсите, че липсва необходимост от увеличаване щатната численост на съда предвид показателите за натовареност, и липсва правно основание, на което съдията да бъде преместен на новоразкрита бройка в друг орган на съдебната власт без конкурс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във