Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, които са открити с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 04/05.02.2020 г. (обн. ДВ, бр. 13/14.02.2020 г.) и протокол № 29/29.07.2020 г. (обн. ДВ, бр. 70/07.08.2020 г.) , както следва:

- Военно-окръжна прокуратура – София: 04.11.2020 г.;

- Районна – прокуратура – Ловеч: 11.11.2020 г.

Колегията, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:

- Административен ръководител на Специализираната прокуратура – свободна длъжност;

- Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Кърджали – свободна длъжност;

- Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян – свободна длъжност;

- Административен ръководител на Районна прокуратура – Ботевград – изтичащ мандат;

- Административен ръководител на Районна прокуратура – Монтана – изтичащ мандат;

- Административен ръководител на Районна прокуратура – Велико Търново – изтичащ мандат;

- Административен ръководител на Районна прокуратура – Шумен – свободна длъжност.

Предложения за назначаване на административен ръководител в съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи на основание чл. 160, във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Мая Любчова Узунова – младши следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във