Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Ивайло Красимиров Димитров на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия и Ана Божидарова Ангелова-Методиева на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца - наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност. Те са класирани кандидати, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол №32/08.10.2019 г.

Поради попълване на местата, Колегията реши да прекрати гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия, както следва: Диана Димитрова Пашова, Величка Запрянова Запрянова и Диана Венциславова Джиброва, както и гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца - наказателна колегия, както следва: Лиляна Димитрова Георгиева и Гаврил Николов Павлов.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно прие за сведение решение №10660 по адм. дело №1996/2020 г., на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Стоян Атанасов Германов и решение №10661 по адм. дело №1997/2020 г., на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Благой Гавраилов Потеров.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, освободи Ева Василева Иванова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Добрич, считано от 20 септември 2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати една свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Ямбол и да разкрие такава в Районен съд – Бургас.

Предложението ще бъде внесено за разглеждане и произнасяне на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да бъде съкратена една свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, като се разкрие една такава в Районен съд – Враца, считано от датата на вземане на решението.

Предложението ще бъде внесено за разглеждане и произнасяне на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Христо Витков Първанов – съдия в Районен съд – Червен бряг, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Червен бряг до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във