Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Определение на тричленен състав на Върховния административен съд, Шесто отделение, влязло в сила на 21 януари 2020 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на административния ръководител на Софийска градска прокуратура против решение по т. 2 от протокол № 15 от заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 29.05.2019 г., с което на Мариана Панчева Мачева - следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, е наложено дисциплинарно наказание по реда на чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ „забележка“, за допуснато дисциплинарно наказание по чл.307, ал.3, т.2 ЗСВ.

Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Плевен с една свободна длъжност „прокурор“, и съответно да разкрие една щатна длъжност в Окръжна прокуратура – Враца, считано от датата на вземане на решението. Предложението е във връзка с обезпечаване на досегашния административен ръководител и ще бъде внесено в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 24.09.2020 г.

Първият мандат на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Враца изтече в края на 2019 г., като с решение на Прокурорската колегия по протокол № 39/11.12.2019 г. Десислав Начков е определен за и. ф.  административен ръководител на органа до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

През септември 2020 г. прокурор Начков е депозирал молба да бъде преназначен на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Враца, но към настоящия момент няма свободна длъжност, която да послужи за устройването му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във