Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Христо Ангелов – административен ръководител – председател на Районен съд – Гълъбово, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 1 октомври 2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

На същите основания Колегията определи Аксиния Атанасова – административен ръководител – председател на Районен съд – Костинброд, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 8 октомври 2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Двете решения са по повод изтичането на техните ръководни мандати. На 30 септември 2020 г. приключва вторият мандат на съдия Ангелов като административен ръководител на Районен съд – Гълъбово, който е единствен магистрат в органа.

Първият управленски мандат на съдия Атанасова изтича на 7 октомври 2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) поощри Татяна Събева - съдия в Окръжен съд - Велико Търново, с отличие „служебна благодарност и грамота“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Сред мотивите в предложението за поощрение от Теодорина Димитрова - административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново, са отличната дейност, качества, мотивираност и показаните професионални резултати от съдия Събева през повече от 25-годишната ѝ работа в съдебната система. 

Татяна Събева работи като „съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново приоритетно в областта на търговското и гражданското право. В предложението за поощряването ѝ е посочено, че постановените от съдия Събева съдебни актове се отличават със задълбочен анализ и добра мотивировка, съобразен ас практиката на ВКС, Съда на европейските общности и Европейския съд по правата на човека, и са резултат от добрата ѝ теоретична подготовка и професионален опит. Тя се ползва с уважение и авторитет сред колегите си и обществото.

Съдийската колегия на ВСС освободи Татяна Събева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Наталия Марчева–Кътова – съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Марчева е поощрена по предложение от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, който посочва, че повече от 40 години юридически стаж, Наталия Марчева над 28 години е заемала длъжността „съдия“, от които повече от 22 години във ВАС. В предложението се посочват нейната отлична теоретична и практическа подготовка, богат професионален опит, и уважението на съдиите и съдебните служители. Отчетено е, че „актовете, постановени от нея са се превърнали в своеобразен еталон за обективност, качество и прецизност, атестат за което е и повишеното обществено доверие в ефективността на административното правосъдие“.

Подкрепа за предложението изрази Боян Магдалинчев – представляващ ВСС.

Съдийската колегия освободи поради навършване на 65-годишна възраст, Наталия Марчева от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Таня Николова – младши съдия в Окръжен съд – Варна, и Иван Никифорски – младши съдия в Окръжен съд – Враца, на длъжност „съдия“, съответно в Районен съд – Варна и в Районен съд – Враца, считано от датата на вземане на решението. Решенията са с цел устройване на младшите магистрати на свободни длъжности районните съдилища във Варна и Враца преди изтичане на удължения срок за назначението им в окръжните съдилища.

Поради липса на свободни щатна длъжности, на които да бъдат устроени младши съдия Николова и младши съдия Никифоров, с решения на Съдийската колегия е продължен с до 6 месеца изтичащият двугодишен срок на назначение по чл. 240 от ЗСВ. Съдийската колегия възложи на младшите съдии - Таня Николова и Иван Никифорски да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебната следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри с отличие „служебна благодарност и грамота“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Отличието е предложено от Васил Петков – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол. Той се аргументира с приноса на съдия Иванов за укрепване на авторитета на съда, системно проявения висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, постигнати трайни резултати като съдия и неговия пример на професионалист, притежаващ високи нравствени качества.

Колегията освободи Иван Димитров Иванов от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Ямбол, считано от 10 октомври 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във