Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура - Сливен, в който участва Иван Калчев Иванов – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Сливен.

С 4 гласа „За“ и 3 гласа „Против“, Колегията не подкрепи кандидатурата му за втори мандат.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 18 ноември 2020 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Сандански, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 17/20.05.2020 г. (обн. ДВ, бр.49/29.05.2020 г.). Допуснатият кандидат е Жана Иванова Захова –Божкилова - Заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Сандански.

Колегията, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедура за избор на административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца – свободна длъжност. Предложения за назначаване на административен ръководител в съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени свое решение по Протокол №39/11.12.2019 г., т. 12, с което на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Десислав Първанов Начков – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Враца, е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Враца, считано от датата на вземане на решението, като на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ го преназначи на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура.

Колегията определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Бисер Стефанов Кирилов – прокурор в Софийска градска прокуратура за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Враца, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Дияна Колева Колева – младши прокурор в Районна прокуратура – Сливница, с удължен срок по чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Сливница, считано от 05.10.2020 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Цонка Иванова Караджова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Иван Лилов Илевски - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Румен Георгиев Иванов - прокурор в Районна прокуратура – Карлово, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ прие комплексна оценка „Много добра” и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, те придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе периодично атестиране на Петър Николов Ганчев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна и на Силвия Здравкова Пехливанова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Сливен, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Предварително атестиране се проведе на Пламен Ганчев Иванов - прокурор в Софийска районна прокуратура, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, Прокурорската колегия на ВСС прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

На Светла Димитрова Михайлова - прокурор в Районна прокуратура – Шумен и на Тодорка Стоянова Цончева - прокурор в Районна прокуратура – Сливен, на основание чл. 196, ал.1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, Колегията проведе извънредно атестиране и прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши Лилия Ангелова Кариева и Теменуга Вилиянова Фачикова - прокурори в Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във