Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 27 октомври 2020 г. изслушването на Стела Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог, във връзка нейно възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка за атестиране за придобиване на статут на несменяемост. Съдия Шипковенска не е открита от администрацията на ВСС, поради което не е уведомена за насроченото за 6 октомври 2020 г. изслушване.

Съдийската колегия проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд, като прие комплексна оценка „много добра“. На основание чл. 234 от ЗСВ, Колегията повиши Калинка Илиева-Пандохова – съдия в Административен съд – София-град, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“., считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата 3 ноември 2020 г. за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Варна. До изслушване са допуснати трима кандидати – Любомир Нинов и Димитър Димитров – съдии в Районен съд – Варна, и Магдалена Давидова-Янева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на съда.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Евгени Узунов – и. ф. „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Несебър, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас, считано от 10.10.2020 г. Колегията възложи на преместения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Поради настъпилите нови обстоятелства, на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, е определена Нина Моллова-Белчева – съдия в Районен съд – Несебър, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Несебър, считано от 10.10.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съкрати една свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Видин, и я разкри в Районен съд – Русе, считано от датата на вземане на решението. С решение на Колегията щатните длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Търговище, се намаляват от две на една, като се трансформира едната от тях в свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Търговище, считано от датата на вземане на решението.

Колегията предлага на Пленумът на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, така трансформираната длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Търговище, и същата да бъде разкрита в Районен съд – Плевен, считано от датата на вземане на решението.

Предложенията са мотивирани с данните за натовареността на посочените органи на съдебната власт и целят оптимизиране на числения магистратски състав, за устройване на младши съдия с удължен срок по чл. 240 от ЗСВ, както и за преназначаване на административен ръководител на основание чл. 169 ал. 5 от ЗСВ.

Съдийската колегията отхвърли предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за съкращаване на една свободна длъжност „съдия“ в Апелативния специализиран наказателен съд и за разкриването ѝ в Районен съд – Стара Загора. То е върнато на Комисията по атестирането и конкурсите за провеждане на съгласувателна процедура с Комисия „Бюджет и финанси“ с цел разкриване на нова щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във