Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 4 гласа „за“ и 6 гласа „против“ не избра Динко Хаджиев за административен ръководител – председател на Окръжен съд - Смолян.

Като мотиви за отрицателния вот членовете на ВСС посочиха обстоятелството, че кандидатът е избран през 2019 г. за административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград, и е поел ангажименти към дейността на този орган на съдебната власт.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Пенка Борисова Йорданова – административен ръководител – председател на Районен съд – Свищов, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Свищов, считано от 21.10.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичането на нейния първи мандат като ръководител на Районен съд – Свищов.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  поощри Емилия Топалова – съдия в Окръжен съд – Благоевград, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак: втора степен – сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Наградите са предложени от Катя Бельова – председател на Окръжен съд – Благоевград, като се мотивира с предстоящото пенсиониране на съдия Топалова, с дългогодишната ѝ юридическа кариера – над 43 години, от които над 19 години в органите на съдебната власт, както и с притежаваните от нея нравствени и професионални качества.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Емилия Топалова – съдия в Окръжен съд – Благоевград, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак: втора степен – сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. Наградите са предложени от Катя Бельова – председател на Окръжен съд – Благоевград, като се мотивира с предстоящото пенсиониране на съдия Топалова, с дългогодишната ѝ юридическа кариера – над 43 години, от които над 19 години в органите на съдебната власт, както и с притежаваните от нея нравствени и професионални качества.

Съдийската колегия освободи Емилия Топалова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Благоевград поради пенсиониране.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурси за 3 свободни длъжности „съдия“ в Гражданската колегия на Върховния касационен съд. За конкурсната процедура се предлагат щатните длъжности, които предстои да бъдат освободени през 2021 г. на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в Гражданската колегия от съдия Бойка Стоилова и съдия Борислав Белазелков, както и свободната към 01.09.2017 г. длъжност „съдия“ на Капка Юстиниянова.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурси за 2 свободни длъжности „съдия“ в Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Конкурсната процедура се отнася за предстоящите за освобождаване на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ през 2021 г. длъжности на съдия Евелина Стоянова и съдия Татяна Кънчева от Наказателната колегия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във