Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Калоян Минчев Димитров – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Асеновград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Асеновград, считано от 17.10.2020 г., до закриване на този орган.

За изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Карлово, е определена Димитрина Димитрова Шекерева – настоящ административен ръководител на органа, считано от 17.10.2020 г. до закриване на прокуратурата.

Румен Валентинов Сираков – районен прокурор на Районна прокуратура – Хасково, е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на органа, считано от 20.10.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наложеното от административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч дисциплинарно наказание „забележка“, на Бойко Стелианов Василев – прокурор в РП – Ловеч.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе предварително атестиране на Ваня Радостинова Атанасова - прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра". Проведено бе и периодично атестиране на Татяна Ангелова Борисова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, Емил Евстатиев Овчаров - прокурор в Районна прокуратура – Монтана, Росица Недялкова Ранкова - прокурор в Районна прокуратура – Перник и Светлана Иванова Данева - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Варна. като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие, комплексна оценка от атестирането „Много Добра".

Извънредно бяха атестирани Емил Цветанов Галипонов - прокурор в Специализираната прокуратура и Георги Любенов Мирчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с приета комплексна оценка „Много Добра". На Велин Михайлов Воденичаров - прокурор в Районна прокуратура - Елин Пелин и Божидар Илиев Елкин - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив бе проведено атестиране за придобиване статут на несменяемост, като Колегията прие комплексна оценка „Много Добра” и двамата обвинители  придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

По предложение на административните ръководители на Районна прокуратура - Пловдив и Специализираната прокуратура, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Надежда Василева Семерджиева – прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“ и Александрина Володя Костадинова – прокурор в Специализираната прокуратура на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Тодор Иванов Станчев от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Стара Загора, считано от 26.10.2020 г., поради навършване на 65-годишна възраст. Поради подадена оставка Колегията освободи Надя Любомирова Цветкова от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Петрич, считано от 23.10.2020 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, отмени свое решение, с което Гриша Спасов Мавров – районен прокурор на Стара Загора, е определен за изпълняващ функциите на районен прокурор и го преназначи на длъжност „прокурор“ считано от 26.10.2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във