Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 4 гласа „за“ и 9 гласа „против“ не избра Вихра Къдринска, за административен ръководител – председател на Районен съд – Смолян. Към момента тя е прокурор в Районна прокуратура – Смолян.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поиска Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС да предостави информация за възможността бюджетът на съдебната власт да поеме до края на годината разноски на магистрати и съдебни служители за провеждане на тестове за COVID-19, когато се установи случай на заболели в органите на съдебната власт.

Колегията прие за сведение писмо от Алексей Трифонов - председател на Софийски градски съд, относно промяна на утвърдените с Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 17/02.06.2020 г. Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Николинка Бузова от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Сандански и определи Росица Калугерова – съдия в Районен съд – Сандански, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Николинка Бузова е преназначена на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на заеманата преди избора ѝ за административен ръководител – председател на Районен съд – Сандански, длъжност „съдия“ в органа на съдебната власт.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Виолета Николова на длъжност „съдия“ в Районен съд – Плевен, считано от датата на вземане на решението. Колегията възложи на преназначения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Кристиан Гюрчев – младши съдия в Окръжен съд – Ловеч, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Русе, считано от датата на вземане на решението. На съдия Гюрчев е възложено да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Колегията прие за сведение заявление от Евелина Попова – съдия в Административен съд – Варна, за оттегляне на подадената молба за освобождаване от заеманата длъжност и прекрати образуваното в тази връзка административното производство.

Решението е прието при отвод на Атанаска Дишева – член на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във