Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители – председатели в Окръжен съд – Смолян и в Районен съд – Сандански. Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт, могат да се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Решението се обнародва в Държавен вестник и се публикува на интернет сайта на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, заради подадени оставки, от заеманите длъжности „съдия“ в Софийски градски съд - Катерина Енчева, както и Николай Енчев. В деловодната система на СГС не се намират данни за несвършени дела и ненаписани съдебни актове по дела с докладчици съдия Катерина Енчева, като председател на I-15 състав в Гражданско отделение – първоинстанционни състави, и съдия Николай Енчев, като председател на VI-10 състав в Търговско отделение на СГС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Ива Кечева от заеманата длъжност „заместник-председател на Административен съд – София-град" и я преназначи на заеманата преди това длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решението.

Преназначаването на съдия Кечева във връзка с депозирана от нея молба за освобождаването ѝ от длъжността заместник-председател на съда.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Пламен Драганов на заеманата преди избора му за „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Търговище, длъжност „съдия“ в Районен съд – Търговище, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Районен съд – Търговище.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Христо Ангелов – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Гълъбово, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора, считано от датата на назначаване на временно изпълняващ длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Гълъбово.

Колегията указа на административния ръководител на Окръжен съд – Стара Загора, в седемдневен срок, считано от днес, да ѝ предложи съдия от Окръжен съд – Стара Загора, за временно изпълняващ длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Гълъбово, с приложено негово съгласие да заеме този пост.

С решението се обезпечава правораздавателната дейност на Районен съд – Гълъбово, където до момента Христо Ангелов изпълнява функциите на „административен ръководител – председател“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във