Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия с избраните от Общите събрания на прокурорите от Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура, действащи прокурори, считано от 01.11.2020 г. с Евгений Трифонов, Ирина Апостолова, Ангелина Митова-Мончовска и Галя Гугушева - прокурори във Върховна касационна прокуратура, както и с Димитър Стефанов – прокурор в Апелативна прокуратура – София.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора, която длъжност е свободна. Предложения за назначаване на административен ръководител в съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Тодор Тодоров досегашният административен ръководител на Районна прокуратура – Балчик за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на същата прокуратура, считано от 04.11.2020 г., до закриване на съответния орган на съдебната власт, съгласно решение на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Колегията определи за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ботевград неговият досегашен административен ръководител – Дарин Лаков, считано от 5 ноември 2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Димитър Янков – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с отличие личен почетен знак първа степен – златен и парична награда, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. На основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията го освободи от заеманата длъжност, считано от 6 ноември 2020 г., поради навършване на 65-годишна възраст.

Facebook logo
Бъдете с нас и във