Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт, определи втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Добрич, чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щатната численост на органа, считано от датата на вземане на решението.

Решението на Колегията е по предложение на Петко Тухчиев - изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Добрич, като неговите мотиви са необходимостта от организиране на работата на органа, предвид закриването на районните прокуратури в градовете Балчик, Каварна и Генерал Тошево, които се оформиха като Териториални отделения към Районната прокуратура в Добрич.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, във връзка с §205, ал. 1от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ, преназначи Ивайло Илиев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кюстендил, на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от 16.02.2021 г. и определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ Галина Димитрова – „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кюстендил, за изпълняващ функциите административен ръководител на органа, считано от 16.02.2021 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Колегията, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, освободи от длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пазарджик – Валерий Панайотов, поради подадена оставка.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Христина Дамянова-Димитрова - прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, като прие комплексна оценка „Много добра” и така тя придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ се проведе извънредно атестиране на полковник Иво Петков - прокурор във Военно-апелативна прокуратура, като Колегията прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Facebook logo
Бъдете с нас и във