Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 4 гласа „за“ и 6 гласа „против“ не избра Йордан Дамаскинов за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Русе.

Колегията прекрати процедурата за избор на административен ръководител на Окръжен съд – Русе, по отношение на другия кандидат Росица Радославова – съдия в Окръжен съд – Русе. Решението е във връзка с постъпило в Администрацията на ВСС на 22.02.2021 г. писмено заявление на съдия Радославова за отказ от участие в конкурсната процедура.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично искането на председателя на Специализирания наказателен съд (СпНС), като взе решение за увеличаване щатната численост на съда. Колегията предлага Пленумът на ВСС да съкрати по 1 щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Русе и Окръжен съд – Ловеч, и да разкрие тези длъжности в Специализирания наказателен съд. Решението се внася за разглеждане в следващото заседание на Пленума на ВСС.

Допълнително предоставена от СпНС информация за разгледаните от магистратите дела показва, че от общо 318 дела за 2020 г., с внесен обвинителен акт са 243 броя, а 75 дела са по внесени за одобрение споразумения. Работилите по тях 22-ма съдии са разгледали средно 14,45 броя наказателни общ характер дела, които са с изключително висока правна сложност. Броят на подсъдимите лица е бил 1363, на обвиненията е 3900, броят на свидетелите  е 9 310, на вещите лица е 2042, а на допълнителните страни – частни обвинители и/или граждански ищци е 117.

Членовете на ВСС се мотивираха и с констатациите в Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и Социален комитет и Комитета на регионите, относно върховенството на закона за 2020 г., че прокуратурата и Специализираният наказателен съд, имат кадрова необезпеченост.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша възражението на Милена Карагьозова-Минчева – съдия в Районен съд – Горна Оряховица, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за извънредно атестиране. Колегията уважи частично нейното възражение, и като проведе извънредно атестиране, прие за нея комплексна оценка „много добра“ – 99 точки.

Колегията проведе атестиране за придобиване на статут на несменяемост на Божидар Кърпачев – съдия в Районен съд – Пловдив, като прие комплексна оценка „много добра“, с което съдия Кърпачев придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Проведено бе и периодично атестиране на Цветан Петков – съдия в Районен съд – Ботевград, и е приета комплексна оценка „много добра“. Колегията проведе и извънредно атестиране на Стела Михайлова – съдия в Районен съд – Пазарджик, като прие комплексна оценка „много добра“.

Проведено бе и извънредно атестиране на Десислава Кацарова-Христозова – съдия в Районен съд – Пловдив, на Мария Шолекова – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Ловеч, на Симеон Гюров – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Пирдоп, като за всеки е приета комплексна оценка „много добра“.

Колегията повиши Ванина Колева – съдия в Административен съд – София-град, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Оставено е без уважение предложението на и. ф. председател на Районен съд – Габрово, за повишаване на Васил Ставрев – съдия в Районен съд – Габрово, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. Причина за това е, че към датата на депозиране на предложението съдия Ставрев, няма прослужени най-малко 3 години от настъпилата промяна, свързана с повишаването му в ранг „съдия в ОС“, който е получил с решение на Колегията.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Диана Стателова – съдия в Районен съд – Панагюрище, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с постъпило в администрацията на ВСС писмено заявление от Магдалена Татарева-Кръстева за нейното освобождаване от възложените ѝ административно-ръководни функции на съда.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Военен съд – София, за поощряване на Цанко Грозев – съдия във Военен съд – София, с отличие „служебна благодарност и грамота“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт.

Колегията отчете, че от предложението на административния ръководител на Военен съд - София, не може да се направи заключение за съществен принос на предложения за поощряване магистрат за изпълнението на конкретна професионална задача и не е обоснована една от предпоставките по чл. 11 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във