Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Пазарджик, в който участваха атестираните кандидати Васил Малинов Малинов – изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Пазарджик и Радослав Георгиев Бакърджиев – административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пазарджик.

Колегията не подкрепи кандидатурата на нито един от кандидатите.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от Закона за съдебната власт, определи Христо Христов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Етрополе, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Етрополе, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е мотивирано с оглед на това, че на 23.02.2021 г. изтича първия мандат на Христо Христов, а с решение по протокол № 45/16.12.2020 г. Прокурорската колегия откри процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Етрополе и до встъпването в длъжност на нов административен ръководител и с цел осигуряване ефективното ръководство на дейността на органа, е необходимо да бъде избран изпълняващ функциите административен ръководител на органа.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на една щатна бройка за длъжност „главен специалист-служител по сигурността на информацията“ в една щатна бройка за длъжност „служител по сигурността на информацията“ в Окръжна прокуратура – Русе, както и за трансформиране на една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ в една щатна бройка за длъжност „главен специалист-обработка на деловодна и статистическа информация“ във Военно-окръжна прокуратура – София.

Колегията реши да разкрие една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“, служба „Защита на класифицираната информация“ във Военно-окръжна прокуратура – София.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съветпроведе извънредно атестиране на Милчо Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура - Габрово, като прие комплексна оценка от атестирането „Добра“ и на Катя Колева – прокурор в Районна прокуратура – Сливен, с приета комплексна оценка „Много добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет измени свое решение, отнасящо се по предложение за оптимизиране на щатната численост на Окръжна прокуратура – Кюстендил и назначаване на заместник на административния ръководител, като текстът „1 щатна длъжност заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на органа“ да се чете „1 щатна длъжност заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на органа“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във