Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно атестиране на Даниела Йорданова Игнатова – съдия в Районен съд – Балчик; Росен Стоянов – и. ф. „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Генерал Тошево; Милена Бранкова – и. ф. „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Монтана; Станислав Цветков – съдия в Районен съд – Севлиево; Мирослав Йорданов – съдия в Районен съд – Русе; Силвия Житарска – съдия в Районен съд – Бяла Слатина  и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на Дарина Йорданова – съдия в Районен съд – Бургас и прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането  „Много добра“

Съдийската колегия отложи за 23 март 2021 г. разглеждането на предложението от Комисия „съдебна администрация“ за разпределяне на нови щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“ в администрацията на съдилищата с оглед осигуряване на възможност за внасяне на други предложения за разпределяне на длъжностите, както и спазване на съгласувателната процедура по чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ за изразяване на становища от административните ръководители на органите на съдебната власт при определяне броя на съдебните служители.

Предложението на Комисия „Съдебна администрация“ съобразено с натовареността на съдилищата, ролята на съдебните помощници в тяхната дейност, както и със съображения свързани с реформата на съдебната карта. Разпределението е извършено при спазване на съотношението 1 съдебен помощник: 5-6 съдии и е извършено на въз основа на данните от анализите за дейността на съдилищата, вкл. натовареността, през 2019 г. и 2018 г., както и въз основа на статистическите отчети на ВСС.

Съдийската колегия отмени наложения мораториум с Решение по протокол № 8/10.03.2020 г., т. 22.2 за запълване на щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“ във Върховен касационен съд и Върховен административен съд. С посоченото решение са разкрити по 5 щ. бр. за длъжност „съдебен помощник“ във Върховен касационен съд и във Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във