Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, изслуша Деян Славов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, поради постъпило възражение срещу изготвена му комплексна оценка от периодично атестиране. Колегията взе решение да уважи частично възражението му, като определи оценка „4“ в част V, т. 4 „Брой необжалвани прокурорски актове“, проведе периодично атестиране и прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Поради постъпило възражение от изготвена комплексна оценка от атестиране за придобиване статут на несменяемост от Ивелин Борисов – прокурор в Районна прокуратура – Добрич, Колегията взе решение то да бъде уважено, като определи оценка „5“ в част IV, т. 1 „Правни познания и умения за прилагането им“. На основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост, като прие комплексна оценка „Много добра“ и така Ивелин Борисов – прокурор в Районна прокуратура – Добрич придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Иван Стефанов Стефанов – прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Драгомир Георгиев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас, Десислава Димитрова – прокурор в Софийска районна прокуратура, Йова Петрова – прокурор в Окръжна прокуратура – София и Диана Илиева – прокурор в Районна прокуратура – Търговище, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“ и така магистратите придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично атестирани са Росен Колев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Враца и Росица Георгиева-Радева – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, като Колегията прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно атестиране на Бойка Димитрова-Велчева – прокурор в Софийска градска прокуратура, Деян Маринов – прокурор в Софийска градска прокуратура, Иван Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Разград, Зорница Таскова – прокурор в Софийска градска прокуратура, Мария Дойчева – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура, Иван Тренчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград, Пламен Илиев – прокурор в Районна прокуратура – Търговище и Таня Димитрова – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

На основание, чл. 234 от ЗСВ, Венета Добрева – прокурор в Районна прокуратура – Сливен е повишена на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.

Повишени на място в по-горен ранг „прокурор в АП“ са: Петя Чотрова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Кърджали, Гергана Савова – Малиновска – прокурор в Районна прокуратура – Перник, Иван Богданов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Нора Славова – прокурор в Районна прокуратура - Варна и Христина Дамянова-Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас. Повишени на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ са Георги Манасиев – прокурор в Районна прокуратура – Варна и Васил Василев – прокурор в Окръжна прокуратура – Търговище. Всичките повишения се считат от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във