Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши в длъжност „съдия“ във Върховния административен съд Тинка Атанасова Косева – съдия в Административен съд – Варна; Таня Димова Дамянова – съдия в Административен съд – Разград и Десислава Радославова Стоева – съдия в Административен съд – София-град, считано от датата на встъпване в длъжност. Решенията подлежат на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

Повишените съдии са следващите по реда на класирането в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, обявен с решение на Съдийската колегия. Към настоящия момент са налице още 3 свободни длъжности „съдия“, които попадат в обхвата на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като са освободени по време на провеждане на конкурса и в 9-месечния срок от неговото приключване.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Ани Георгиева – съдия в Районен съд – Тетевен и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“. Тя придобива статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Галя Наумова – изпълняващ функциите „административен ръководител“ – председател на Районен съд – Никопол; Галин Косев – съдия в Административен съд – Габрово; Петьо Петков – съдия във Военно-апелативен съд и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5 от ЗСВ, извънредно атестиране на Кирил Хаджитанев - съдия в Районен съд - Велико Търново; Росица Ненова – съдия в Районен съд – Нова Загора; Пламен Димитров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд - Силистра и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Съдийската колегия на ВСС повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Гергана Христова-Коюмджиева - съдия в Софийския градски съд; Елина Карагьозова-съдия в Окръжен съд – Варна; Албена Колева – съдия в Районен съд - Добрич, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

В по-горен ранг „съдия в ОС“ е повишен Димитър Беровски – съдия в Районен съд – Благоевград, а в ранг „съдия в АС“ – Светлана Бъчева – съдия в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във