Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да остави без уважение възражението на Влади Цанков – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура срещу изготвената му комплексна оценка от извънредно атестиране. На основание ЗСВ, Колегията проведе извънредно атестиране и прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наложеното дисциплинарно наказание „забележка“ със заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил, на Сеслав Помпулуски – прокурор в същата прокуратура.

Заповедта на административния ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил, ведно с решението на Колегията, ще се приложат към кадровото дело на прокурора.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Стела Карабова, Кристиян Александров и Елена Зиновиева - прокурори в Софийска районна прокуратура, като прие комплексна оценка „Много добра“ и така тримата прокурори придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На място в по-горен ранг „прокурор в ОП“ е повишен Георги Дамянов – прокурор в Районна прокуратура – Сливница.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет,относно изготвените Правила за избор на прокурор по разследване срещу главния прокурор или негов заместник, като изготви своите предложения, които включват промени и допълнения в някои точки от проекта. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще изпрати решението си, ведно с направените предложения на Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет за внасяне на проекта в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във