Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Лъчезар Колев от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Стара Загора поради навършване на 65-годишна възраст. Колегията назначи Албена Кузманова – прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Пазарджик, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Цветелина Куманова – прокурор в Районна прокуратура – Добрич и Мирослава Ангелова – прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие комплексна оценка „Много добра“ и те придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе периодично атестиране на Димитър Беличев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, Иван Калоянов –прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, като за тях приема комплексна оценка „Много добра“, на Здравка Задгорска – прокурор в Районна прокуратура – Варна, с комплексна оценка „Добра“ и на Ива Рангелова – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград, с комплексна оценка „Много добра“.

Повишени на място в по-горен ранг „прокурор в АП“ са Десислава Трифонова – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас и Борислава Александрова – прокурор в Районна прокуратура – Плевен. Повишени в ранг „ВКП и ВАП“ са Яна Николова – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, Димитър Петров – прокурор в Специализирана прокуратура и Снежана Христова – прокурор в Софийска районна прокуратура. На място в по-горен ранг „следовател в НСлС“ е повишен Влади Цанков – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие статистически данни за разследваните досъдебни производства през 2020 г. в Националната следствена служба, следствените отдели при окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура.

Статистическите данни съдържат информация за обема на дейност и средна натовареност по отдели; детайлна статистическа справка за работа по дела; основните следствени показатели; детайлна статистическа справка за работа по престъпления; средната натовареност на един следовател в окръжен следствен отдел – ОП, СГП и СП; средния брой приключени досъдебни производства от следовател пак в същите органи и средния брой приключени с мнение за съд досъдебни производства отново в същите органи. Подадена е и детайлна статистическа справка за работа по дела и за работа по престъпления в НСлС, СО при ОП, СГП и СП; справка за следствените дела, възложени и възобновени по чл. 194 от НПК, групирани по структури и групирани по квалификация по НК, както и основните следствени показатели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във