Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на възражение на Милен Василев – съдия в Апелативен съд – София, срещу изготвената му комплексна оценки за периодично атестиране, за да бъде поканен за изслушване на основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Колегията прие като частично основателни възраженията на Христина Тодорова-Колева – съдия в Районен съд – Варна, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране. На основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, Колегията проведе периодично атестиране на съдия Тодорова-Колева, като прие комплексна оценка „много добра“ – 98 точки.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 234 от ЗСВ повиши Веселин Атанасов – съдия в Районен съд – Пловдив, както и Николай Урумов – съдия в Софийския районен съд, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. На 11.05.2021 г. ще се проведе изслушването на допуснатия кандидат за председател на Окръжен съд – Монтана, и тези за Районен съд – Монтана и Районен съд - Пирдоп. Изборът на председател на Районен съд – Генерал Тошево ще се проведе на 20.04.2021 г., а на 27.04.2021 г. за Районен съд – Нова Загора. Изслушването на кандидатите за председател на Районен съд – Бургас, и на Районен съд – Севлиево е насрочено за 18.05.2021 г. За всяка от посочените процедури е допуснат за участие по един кандидат.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, определи Мая Миленкова – административен ръководител – председател на Районен съд – Кюстендил, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 05.04.2021 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

На същите основания е определен Емилиян Ангелов – административен ръководител – председател на Районен съд – Шумен, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Шумен, считано от 06.04.2021 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичащите ръководни мандати на съдия Миленкова на 04.04.2021 г., и на съдия Ангелов

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Мария Кузманова – съдия в Софийски градски съд с отличие „Личен почетен знак – първа степен: златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаването е направено от Алексей Трифонов – председател на Софийски градски съд. Той се мотивира с изразеното от Комисията по професионална етика към СГС становище за проявените от нея качества като толерантност, справедливост, независимост и почтеност, както и заслуженото високо доверие и авторитет сред съдиите. Посочват се прослужените от нея мандати като инспектор в Инспектората към ВСС, както и като изборен член на ВСС в периода 03.10.2012 г. - 03.10.2017 г.

Съдийската колегия на ВСС освободи Мария Кузманова от заеманата длъжност „съдия“ в СГС.

.

Facebook logo
Бъдете с нас и във