Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за първоначално назначаване и заемане на 25 длъжности „прокурор“ в районните прокуратури в градовете: Благоевград – 2 длъжности, Видин – 1 длъжност, Враца – 2 длъжности, Монтана – 3 длъжности, Самоков – 2 длъжности, Хасково – 1 длъжност, Кърджали – 2 длъжности, Шумен – 3 длъжности, Силистра – 3 длъжности и Бургас – 6 длъжности.

Кандидатите следва да подадат писмено заявление за участие в конкурса в 14-дневен срок от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Редът за подаване на заявления е само чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне, в деловодството на Висшия съдебен съвет.

Конкурсът следва да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен, като датата, часа и мястото за провеждане на писмения допълнително ще се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Устният изпит ще се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе гласуване по поредността на класирането и повиши класираните кандидати от конкурса за заемане на 13 длъжности „прокурор“ в апелативните прокуратури, до попълване на свободните места. Конкурсът е обявен съгласно решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет като са обявени осем свободни длъжности за Апелативна специализирана прокуратура, една свободна длъжност за Апелативна прокуратура – София, две свободни длъжности в Апелативна прокуратура – Пловдив, една свободна длъжност в Апелативна прокуратура - Велико Търново и една свободна длъжност в Апелативна прокуратура –Бургас.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да премести Магдалина Христова-Петрова – прокурор в Районна прокуратура – Силистра, на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас и Анелия Стойчева – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Силистра, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Милена Милева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, Иван Карагьозов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Монтана, Василена Анастасова – прокурор в Софийска районна прокуратура, Станислав Страшимиров – прокурор в Районна прокуратура – Перник и Лилия Кариева – прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие комплексна оценка „Много добра“ и така те придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. Извънредно е атестирана Емилия Пашалиева – Риажи – прокурор в Апелативната специализирана прокуратура, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

На място в по-горен ранг „прокурор в ОП“ е повишени Ивелин Борисов – прокурор в Районна прокуратура – Добрич и Николай Георгиев – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, а повишени в ранг „ВКП и ВАП“ са Веселин Минков – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград и Десислава Петрова – прокурор в Софийска градска прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във