Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  възобнови спряната процедура по периодично атестиране на Емил Димитров – съдия във Върховния административен съд, поради отпадане основанието за спиране, а именно приключване на съдебното производство по административно делопо описа на ВАС, Шесто отделение, с влязъл в сила съдебен акт.

Колегията прекрати процедурата по периодично атестиране на съдия Димитров. Към момента на спиране на процедурата съдия Димитров е правораздавал в Административен съд – София-област. След участие в конкурсна процедура и проведено класиране е повишен в длъжност с решение на СК на ВСС. Решението е обжалвано пред ВАС. Магистратът е встъпил в длъжност „съдия“ във ВАС след като съдът е оставил без уважение подадените жалби.

Съдийската колегия на ВСС проведе атестиране за придобиване на статут на несменяемост на Яна Вълдобрева – съдия в Апелативен съд – София, и на Цветанка Паунова – съдия в Административен съд – София-град, като прие комплексна оценка „много добра“ за атестираните. С това те придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе периодично атестиране на Маргарита Йорданова-Цветкова – съдия в Административен съд – София-град, и на Гергана Цонева – заместник-председател на Софийския районен съд, като прие комплексна оценка „много добра“ за атестираните. Колегията проведе  и извънредно атестиране на Адриана Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй, и на Пейо Приходков – изпълняващ функциите председател на Районен съд – Елена. като прие комплексна оценка „много добра“ за атестираните.

Съдийската колегия повиши Петко Георгиев – съдия в Районен съд – Елин Пелин, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, както и Спас Стефанов – съдия в Районен съд – Тутракан, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във