Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати втората процедура за периодично атестиране на Милен Василев – съдия в Апелативен съд – София. Колегията проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 периодично атестиране на Мирослав Вълков – съдия в Административен съд – Ловеч, и на Валери Ненков – съдия в Районен съд – Перник, като прие за атестираните комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ Колегията проведе извънредно атестиране на Красимир Комсалов – съдия в Районен съд – Пазарджик, на Румяна Маркова – заместник-председател на Районен съд – Монтана, на Валя Младенова – съдия в Районен съд – Монтана, Велизар Бойчев – съдия в Районен съд – Русе, Петър Петров – съдия в Районен съд – Димитровград, и на Иван Димитров – съдия в Районен съд – Сливен, като прие за атестираните комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Теменуга Стоева – съдия в Окръжен съд – Добрич, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Добрич, считано от датата на встъпване. Решението е по предложение на административния ръководител на Окръжен съд – Добрич, и е мотивирано с високото качество и професионализъм в работата на съдия Стоева, и изграден авторитет сред колектива на съда.

На същите основания за заместник-председател на Районен съд – Варна, е назначена Весела Гълъбова-Илиева – съдия в Районен съд – Варна, считано от датата на встъпване в длъжност. По предложение на административния ръководител на Районен съд – Варна, Колегията увеличи от две на три щатните длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ в Районен съд – Варна, като трансформира една щатна длъжност „съдия“, в една щатна длъжност за заместник-председател.

Кандидатурата на съдия Гълъбова-Илиева е обоснована с показаната от нея прецизна и срочна съдебна дейност, отговорност и умение за работа в екип.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Цонко Иванов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Балчик, с отличие „служебна благодарност и грамота“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Отличието е предложено от Галатея Ханджиева – административен ръководител на Окръжен съд – Добрич, която се мотивира с дългогодишната правораздавателна дейност на съдия Иванов, безупречното му изпълнение на служебните задължения, проявен висок професионализъм и постигнати трайни резултати.

Колегията освободи Цонко Иванов от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Балчик.

Съдийската колеги на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на административния ръководител – председател на Районен съд – Разград, за обявяване на конкурс за две щатни бройки за съдия. Решението отчита, че към момента има две висящи конкурсни процедури за заемане на свободните длъжности за съдия на районно ниво, както и неприключили процедури по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, които се явяват пречка за обявяване на нов конкурс в Районен съд – Разград. Допълнителен аргумент за преждевременност на искането, е предстоящото устройване на младшите съдии с изтичащ през 2021 г. срок по чл. 240 от ЗСВ, и необходимостта от назначаването им на свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища.

Преди обявяването на нови конкурси на районно ниво, е необходимо извършване на обстоен анализ и преценка от Съдийската колегия на ВСС на свободните места, които да послужат за преимуществено обезпечаване на младшите съдии с изтичащ двугодишен срок на назначение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във