Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на висшия съдебен съвет поощри Жанета Малинова – съдия в Административен съд – София-град, с отличие „Личен почетен знак: втора степен – сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Отличието е предложено от Радостин Радков – административен ръководител на Административен съд – София-град, който се мотивира с изразените високи оценки за нейната дейност и Становище на Комисията за професионална етика към съда. Отбелязана е безупречната репутация на съдия Малинова като почтен и принципен магистрат, който спазва принципа за равнопоставеност между страните по дела, а в мотивите към постановените от нея съдебни актове личи уважение към обществото и участниците в процеса.

Колегията освободи Жанета Малинова от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град поради пенсиониране.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Виолета Шипоклиева – съдия в Окръжен съд – Пловдив, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличията са предложени от Розалия Шейтанова – председател на Окръжен съд – Пловдив, която се мотивира с дългогодишен стаж на Виолета Шипоклиева в органите на съдебната власт – почти 30 години, и безупречното ѝ и образцово изпълнение на служебните задължения. Посочват се нейният принос в укрепване авторитета на съда и постигнатите високи професионални резултати.

Съдийската колегия освободи Виолета Шипоклиева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Красимир Гайдаров – съдия в Окръжен съд – Варна, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Отличията са предложени от Марин Маринов – административен ръководител на Окръжен съд – Варна, който се мотивира с дългогодишния и богат професионален опит на съдия Гайдаров. Акцентира се на показаните от него сериозна квалификация и компетентност, срочна работа и независимост.

Колегията освободи Красимир Гайдаров от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни Приложение № 2.5. за наказателни дела (доп. с решение на СК на ВСС по Протокол № 19/16.06.2020 г.) към Правилата за оценка на натовареността на съдиите. Колегията измени и допълни и Приложение № 2.3. „Наказателни дела“ към Правилата за оценка натовареността на съдиите, като създава нова група „3а“ с описание „ЧНД - производства по ЗЕЗР“, в която се определя код 2250 за Специализирания наказателен съд.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възражението на Жаклин Димитрова-Алексиева – съдия и изпълняващ функциите председател“ на Районен съд – Козлодуй, срещу изготвената й комплексна оценка за извънредно атестиране. Като проведе извънредно атестиране на съдия Димитрова-Алексиева, Колегията прие комплексна оценка „много добра“ – 94 т.

Колегията проведе предварително атестиране на Надежда Махмудиева – съдия в Апелативен съд – София, като прие комплексна оценка на атестирания „много добра“. Колегията проведе периодично атестиране на Веселка Йорданова – съдия в Софийски районен съд, като прие комплексна оценка „много добра“. Проведоха и извънредно атестиране на Павлина Паскалева – съдия в Районен съд – Добрич, като е приета комплексна оценка „много добра“.

Колегията остави без уважение молбата на Надежда Махмудиева – съдия в Апелативен съд – София – гражданско отделение, за преместване в Апелативен съд – Пловдив – гражданско отделение, тъй като не следва да се обявява конкурс за преместване в апелативните съдилища – гражданско отделение.

За приетите допълнения в първото приложение ще бъдат уведомени административните ръководители на районните и окръжните съдилища, а за второто приложение – на Специализирания наказателен съд. Допълненията ще бъдат предоставени на ръководителя на проект „Създаване на модел за оптимизация за съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, с оглед залагането им в ЕИСС от изпълнителя на договор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във