Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение подаденото на 29.04.2021 г. заявление от Пламен Панайотов – заместник на административния ръководител на Специализирания наказателен съд, с което оттегля внесеното от него на заявление за освобождаването му от длъжността „заместник на административния ръководител“ на Специализирания наказателен съд и назначаването му на на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Борислав Белазелков – съдия и председател на Четвърто гражданско отделение във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Съдийската колегия прие решение да се отправи предложение до президента на Република България на основание чл. 302 от Закона за съдебната власт за награждаване на съдия Белазелков с орден „Стара планина“ за изключителните му заслуги към съдебната власт.

Отличията са предложени от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и председателстващ Съдийската колегия на ВСС, който се мотивира с дългогодишния юридически стаж на Борислав Белазелков – 40 години, от които повече от 20 години във ВКС. Посочва се, че той е изграден професионалист с отлична теоретична подготовка и значим практически опит, допринесъл със своите актове за точното прилагане на закона и за развитието на правото, както и за уеднаквяване на съдебната практика по граждански дела в Република България.

Автор е на множество публикации в областта на гражданския процес, търговското и гражданското право, който активно участва в тълкувателната дейност на ВКС. Акцентира се на неговия принос за издигане на авторитета и престижа на ВКС и на съдебната система, както и на преподавателската му дейност в СУ „Св. Климент Охридски“, във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, в Националния институт на правосъдието и други. В периода 1999-2008 г. е бил арбитър в Арбитражния съд при Българската стопанска камера.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе предварително атестиране на Венцислав Петров – съдия в Окръжен съд – Пазарджик, като прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията повиши Таня Спасова – съдия в Районен съд – Айтос, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението.

Колегията отложи приемането на решение за провеждане на периодично атестиране на Зорница Хайдукова – съдия в Апелативен съд – София; на Дарина Рачева-Генадиева – съдия в Административен съд – Варна; на Пламен Георгиев – председател на Районен съд – Хасковом; на Гроздан Грозев – съдия в Районен съд – Хасково и на Цанка Неделчева – съдия в Районен съд – Сливен, както и на Мирела Кацарска – съдия в Окръжен съд – Варна, на Ива Стефанова – съдия в Окръжен съд – Стара Загора, на Марина Христова-Иванова – съдия в Районен съд – Ямбол.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови Десислава Ахладова-Атанасова – министър на правосъдието в оставка, на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област, считано от настъпване на основанието – датата на издаване на указа на Президента на Република България за назначаване на ново правителство.

Решението е във връзка с постъпило във ВСС заявление от Десислава Ахладова.

Съдийската колегия на ВСС внася за разглеждане в заседанието на Пленума на ВСС предложение за разкриване на една длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област.

Facebook logo
Бъдете с нас и във