Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане искане за произнасяне по чл. 91 от Административния процесуален кодекс, в жалба срещу решения на Колегията по протокол № 12/13.04.2021 г., т. т. 24.2, 23.3 и т. 26 за определяне на свободните длъжности в административните съдилища за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване и обявяването им на конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители в 18 съдилища. Длъжностите са свободни в Окръжен съд – Русе, Районен съд – Ардино, Районен съд – Брезник, Районен съд – Гълъбово, Районен съд – Мадан, Районен съд – Нови пазар, Районен съд – Оряхово, Районен съд – Панагюрище, Районен съд – Първомай, Районен съд – Средец, Районен съд – Тервел, Районен съд – Тетевен, Районен съд – Чепеларе. Поради изтичане на мандата на административните ръководители, ще бъдат овакантени длъжностите в Апелативен съд – София, Окръжен съд – Благоевград, Районен съд – Мездра, Районен съд – Радомир, Районен съд – Ихтиман.

Документи за участие в процедурите се подават в администрацията на ВСС и по пощата в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“. Решението се публикува също на интернет страницата на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Пенка Велинова – съдия в Софийския районен съд, командирована в Специализирания наказателен съд от 25 февруари 2019 г., като заместник - председател на Специализирания наказателен съд“, считано от датата на решението. Колегията възложи на съдия Велинова да довърши започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие.

Предложението е направено от Мариета Райкова – председател на Специализирания наказателен съд.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Иван Воденичаров – съдия в Окръжен съд – Бургас, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградата е предложена от Росица Темелкова – председател на Окръжен съд – Бургас, която се мотивира с неговия дългогодишен юридически стаж, доказани професионални и етични качества. Акцентира се на задълбочените познания и практически опит на съдия Воденичаров в областта на гражданското право, коректното и отговорно изпълнение на задълженията, при стриктно спазване на процесуалните срокове.

Колегията освободи Иван Воденичаров от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Бургас.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет награди Христо Георчев – съдия в Районен съд – Свиленград с личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградите са инициирани от Миглена Тянкова – председател на Окръжен съд – Хасково. Тя посочва като аргументи дългогодишния стаж на съдия Георчев в органите на съдебната власт – над 39 години, неговия професионализъм и опит при работа с правната материя и със съдебната практика, инициативност при разрешаване на проблеми, срочно изпълнение на задълженията, както и изградения от него авторитет сред магистратите, съдебните служители и гражданите.

Колегията освободи Христо Георчев от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Свиленград.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи полковник Димитър Фикиин – и. ф. председател на Военно-апелативния съд, на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София.

Встъпването в длъжност на полк. Румен Петков бе отложено предвид влязлото в сила на 27 април 2021 г. решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи до избиране на нов Министерски съвет или назначаване на служебно правителство.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Добромир Андреев – зам.-председател на Административен съд – София-град, Весела Николова – съдия в Административен съд – София-град, Юлиан Киров – „съдия“ в Административен съд – Враца, и Станимир Христов – „съдия“ в Административен съд – Бургас, в длъжност „съдия“ във Върховен административен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решенията подлежат на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от Закона за съдебната власт.

Те са приети при отводи на Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и Атанаска Дишева – член на Съдийската колегия.

Съдийската колегия на ВСС проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Людмила Митрева –съдия в Районен съд – Пловдив, Ива Стойчева-Коджабашева – съдия в Районен съд – Сливен, София Монева – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Първомай. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, тримата магистрати придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе извънредно атестиране на Любка Милкова – съдия в Районен съд – Велико Търново, Явор Данаилов – съдия в Районен съд – Велико Търново, и на Цветомил Горчев – съдия в Районен съд – Павликени, като прие за атестираните комплексна оценка „много добра“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във