Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 169, ал. 5 от Закон за съдебната власт (ЗСВ), преназначи Иван Иванов – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Сливен, на заеманата преди назначението му длъжност - „прокурор“ в Районна прокуратура – Сливен, считано от датата на встъпване на Катя Колева – прокурор в Районна прокуратура – Сливен като административен ръководител на органа. На същото основание е преназначена Надежда Желева - изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Габрово, на заеманата преди назначаването й длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Габрово, считано от датата на встъпване на Милчо Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово за неин административен ръководител.

Прокурорската колегия, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, назначи Любен Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Търговище, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“ на Районна прокуратура – Търговище. За „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Добрич е назначена Стефка Георгиева – прокурор в същата прокуратура, а за „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Смолян е назначен Димитър Стратиев – административен ръководител на Районна прокуратура – Смолян, считано от датата на встъпване в длъжност.

За изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Смолян е определена Татяна Найденова – прокурор в същата прокуратура, считано от датата на встъпване на досегашния административен ръководител, на длъжност заместник на административния ръководител, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

На основание, чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ е освободен от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Сливен – Христо Христов, като Колегията го преназначава на длъжност „прокурор“, считано от датата на встъпване в длъжност.

Поради навършване на 65-годишна възраст са освободени от заеманите длъжности Владимир Петров – следовател в Национална следствена служба, считано от 31.05.2021 г. и Мария Бегъмова –Триондживеа – прокурор във Върховна административна прокуратура, считано от 27.05.2021 г., която е поощрена с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Прокурорската колегия на ВСС освободи Мария Павлова от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, считано от датата на встъпване в длъжност „заместник-министър на правосъдието“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във