Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 23 юни 2021 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат Валентина Маджарова - заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура, изпълняващ функциите „административен ръководител” на Специализираната прокуратура за избор на административен ръководител на Специализираната прокуратура. Процедурата е открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Любомир Георгиев – изпълняващ функциите „районен прокурор“ на Разград, на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Шумен, считано от датата на встъпване на Иван Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Разград, в длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на органа.

Колегията, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ реши да премести Райна Бачева – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград като прокурор в Районна прокуратура – Перник и Йордан Ченков – прокурор в Районна прокуратура - Перник като прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Владимир Петров – следовател в Национална следствена служба, освободен от заеманата длъжност, считано от 31.05.2021 г., с отличие „Личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно атестиране на Пламен Марков - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, Антоанета Близнакова и Ана Малиганова-Русева - прокурори в Апелативна прокуратура – София и на полк. Стоян Лазаров – заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“. Периодично е атестиран Димитър Махмудиев - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив с  комплексна оценка от атестирането „Много добра".

По предложение на административните ръководители, Колегията повиши Гергана Колева - изпълняваща функциите районен прокурор“ на Районна прокуратура - Кърджали, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“ и Райна Гундева – прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във