Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Върбан Върбанов – съдия в Софийския районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт „забележка“, за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ – неизпълнение на служебни задължения - допуснато бездействие към 10.07.2017 г., изразяващо се в непредаване на съдебните актове по 442 броя наказателни дела. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Наказанието е предложено от дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 47 по описа на ВСС  за 2017 г. То е образувано с решение на СК по протокол № 31/25.07.2017 г. по предложение на и. ф. административен ръководител на Софийския районен съд.

Съдийската колегия разгледа дисциплинарното дело при отвод на Драгомир Кояджиков – член на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи приемането на решение по дисциплинарно дело, образувано с решение на Колегията въз основа на постъпило предложение от административен ръководител – председател на Софийски градски съд, за налагане на дисциплинарно наказание на Петя Крънчева-Тропчева – съдия в СГС.

Колегията отложи разглеждането на дисциплинарното дело, като взе предвид постъпила молба от Петя Крънчева-Тропчева – съдия в СГС, с искане да ѝ се предостави възможност да организира защитата на правата си, съобразно чл. 41 от Вътрешните правила за дисциплинарната дейност на СК на ВСС. Тя се аргументира, че е получила решението на дисциплинарния състав на 31.05.2021 г. и се нуждае от време за запознаване с него, както и за да даде писмени обяснения.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт, указа на административния ръководител на Районен съд – Пловдив, като вносител на предложение за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Деян Вътов – съдия в Районен съд – Пловдив, в едноседмичен срок от получаване на съобщението, да отстрани нередовността на предложението, като посочи твърдяното дисциплинарно нарушение, както и правната квалификация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във