Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15 определи Катя Бельова – „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Благоевград, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд – Благоевград, считано от 23 юни 2021 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичането на 21.06.2021 г. на нейния втори мандат като председател на Окръжен съд – Благоевград.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Румяна Маркова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Монтана като я преназначи на заеманата преди назначаването ѝ за „заместник-председател“ на Районен съд – Монтана, длъжност „съдия“ в Районен съд – Монтана, считано от датата на вземане на решението. То е свързано със заявление, подадено от съдия Маркова във ВСС.

Стойка Мирчева – съдия в Районен съд – Сандански, е назначена с решение на СК за изпълняващ функциите председател“ на съда, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Решението е във връзка с настъпили нови обстоятелства, на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от ЗСВ и в изпълнение на решение на СК на ВСС.

Колегията преназначи Росица Калугерова – изпълняващ функциите председател“ на Районен съд – Сандански, на длъжност „съдия“.

Георги Йорданов е преназначен на заеманата преди избора му за председател“ на Районен съд – Нова Загора длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител на Районен съд – Нова Загора. Решението е съобразено с молба от Георги Йорданов, постъпила във ВСС.

Колегията освободи полковниик Георги Петров от заеманата длъжност „съдия“ във Военен съд – София, във връзка със заявление постъпило във ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във