Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възражението на Петя Георгиева – зам.-председател на Районен съд – Бургас, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за атестиране. Колегията проведе извънредно атестиране на съдия Георгиева и прие комплексна оценка „много добра“ – 96 точки.

Съдийската колегия проведе периодично атестиране на Диляна Славова и Александър Точевски – заместник-председатели на Районен съд – Пловдив, на Таня Георгиева-Точевска – съдия в Районен съд – Пловдив и на Елица Райковска – съдия в Административен съд – София-град, като прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“.

Проведе се извънредно атестиране на Магдалена Станчевска – зам.-председател на Окръжен съд – Ловеч и на Яна Колева – съдия в Районен съд – Бургас, за които са приети комплексни оценки „много добра“.

Считано от датата на вземане на решението, Съдийската колегия повиши на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, Ивайло Иванов, Милен Петров, Мая Йончева и Мария Димитрова - съдии от Районен съд – Русе.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация относно приета с решение на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието по протокол № 121/14.06.2021 г., т. 2, оценка на Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна, за нейната работа като постоянен преподавател за срока на командироването ѝ в НИП, като същата се прилага към кадровото досие на магистрата.

С посоченото решение УС на НИП е приел оценка „много добра“ на съдия Лазарова, която на основание чл. 198, ал. 4 от ЗСВ и Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. на ВСС, е нейна атестация за периода от време, прослужено като постоянен преподавател в НИП – от 15 септември 2020 г., за срок от една година.

Съдийската колегията на Висшия съдебен съвет включи в състава на Комисията за изготвяне на Анализ за дейността на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд Цветинка Пашкунова и Вероника Имова - членове на ВСС, след направени отводи от Севдалин Мавров и Боян Новански – членове на ВСС.

Колегията реши да бъдат уведомени определените с предходни решения в състава на Комисията Петя Шишкова и Жанина Начева - съдии във Върховния касационен съд - Наказателна колегия, Камен Иванов – съдия в Апелативен съд – София, полк. Генко Драгиев – съдия във Военно-апелативен съд и Милена Рангелова – съдия в Апелативен съд – Пловдив.

Колегията възложи на главния секретар на ВСС да представи доклад за резултати от работата на служителите в Администрацията на ВСС, определени да подпомогнат дейността на Комисията.

Колегията прие направените отводи от Янко Янков – заместник-председател ни ръководител на Наказателно отделение на Апелативен съд – Варна, Велина Антонова, Деница Стойнова, Веселин Ганев и Иван Ранчев – съдии в Апелативен съд – Пловдив, Павлина Димитрова и Георги Грънчев – съдии в Апелативен съд – Варна, както и Пламен Синков – и. ф. административен ръководител на Апелативен съд – Бургас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във