Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не подкрепи с необходимото мнозинство предложението на дисциплинарния състав за решение по дисциплинарно дело № 4 по описа на ВСС срещу Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд, поради което процедурата по произнасяне беше отложена за 21 септември 2021 г.

Дисциплинарното дело е образувано с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 6/18.02.2020 г., по предложение на министъра на правосъдието Данаил Кирилов за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Миталов, за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 и 4 ЗСВ – „действие или бездействие, вкл. нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт“, и „неизпълнение на други служебни задължения“. Вносителят на предложението е направил искане за освобождаване от длъжност на съдия Миталов на основание чл. 129, ал. 3, т. 5, предл. последно от Конституцията на Република България – поради накърняване престижа на съдебната власт.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет със 6 гласа „За“ и 4 гласа „Против“ отхвърли предложението на дисциплинарния състав за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“ Рая Йончева – съдия в Окръжен съд – Разград. Колегията отложи за следващото си заседание, насрочено за 21.09.2021 г., произнасянето по направените предложения за налагане на дисциплинарно наказание. Съгласно чл. 320, ал. 5 от ЗСВ, в случаите по ал. 3, т. 2, буква „в“ съответната колегия уведомява привлеченото към дисциплинарна отговорност лице за предложението за налагане на по-тежко наказание и му предоставя възможност да бъде изслушано или да даде писмени обяснения.

Съдийската колегия, на основание чл. 310, ал. 6 от ЗСВ, прекрати производството по дисциплинарно дело № 8/2020 г. по описа на ВСС, в частта относно допуснатото от Рая Йончева – съдия в Окръжен съд – Разград, бездействие по НОХД № 9/2008 г. по описа на Окръжен съд – Разград за периода от 01.07.2008 г. до 09.06.2015 г.; по ЧНД № 473/2006 по описа на Окръжен съд – Разград за периода от 22.02.2010 г. до 09.06.2015 г. и по НОХД № 2/1996 г. по описа на Окръжен съд – Разград за периода от 06.11.2011 г. до 09.06.2015 г., поради изтичане на пет години от извършване на нарушението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, отмени наложеното със Заповед № РД-07-210/08.07.2021 г. на административния ръководител на Районен съд – Гоце Делчев дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.1 ЗСВ - „забележка“, на Костадин Попов – съдия в Районен съд – Гоце Делчев. Заповедта на председателя на Районен съд – Гоце Делчев, ведно с решението на съдийската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на съдията. В мотивите на Комисията по дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС са очертани фактически и правни съображения, според които заповедта за налагане на дисциплинарно наказание е издадена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон и неговата цел.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ на Деян Стоянов Вътов – съдия в Районен съд – Пловдив и н основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, избра чрез жребий дисциплинарен състав: Севдалин Мавров  председател и докладчик, Даниела Марчева и Олга Керелска.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Иван Калибацев – административен ръководител на Районен съд – Пловдив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във