Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Марин Дишлянов – прокурор в Специализираната прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решението на колегията подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

Конкурсът за повишаване в длъжност „прокурор“ в Апелативните прокуратури е обявен с решение на Колегията. През март 2021 г. Колегията повиши по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ класираните кандидати за заемане на 13 свободни длъжности, като 11 от тях встъпиха в длъжност, а 2 места останаха неусвоени, тъй като двама от кандидатите, повишени в органа, не встъпиха в законоустановения срок.

През месец октомври 2021 г. с цел попълване на неусвоените длъжности са повишени следващи двама по реда на класирането, като единия кандидат не встъпва в длъжност поради обстоятелството, че на 26.10.2021 г. е освободена от длъжност, поради навършване на пенсионна възраст.

С цел окончателното запълване на конкурсните длъжности в Апелативна специализирана прокуратура, се пристъпва към следващия по реда на класирането кандидат, а именно прокурор Дишлянов.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага съкращаване щатната численост на районните прокуратури в градовете Видин, Враца, Монтана и Пирдоп с по една свободна длъжност „прокурор“ и разкриване на четири щатни длъжности „прокурор“ в Софийска районна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Решението е взето с оглед факторите кадрова обезпеченост, данни за натовареност, текущи конкурси, изтичащи мандати на административни ръководители и брой младши прокурори с изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 2022 г.

В Софийска районна прокуратура е отчетена устойчива тенденция за увеличаване стойностите по натовареност, които значително надвишават средните за страната.

Предложението се внася в заседание на Пленума на ВСС, за разглеждане и произнасяне.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъдат трансформирани 5 щатни бройки за длъжност „съдебен деловодител“ в 4 щатни бройки за длъжност „завеждащ служба“ и в 1 щатна бройка за длъжност „главен специалист-административна дейност“ в щата на Районна прокуратура – Благоевград. Решението е взето с мотив, че след оптимизиране структурата на районните прокуратури към Районна прокуратура – Благоевград са разкрити 4 териториални отделения, в които работят съдебни деловодители и секретари и няма утвърдени длъжности за осъществяване на ръководство и контрол на администрацията.

Разликата в размера на възнагражденията на предложените за трансформиране щатни бройки ще бъде финансово обезпечено за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2021 т.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по предложение на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора освободи Андреан Сутров от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Стара Загора и го преназначи в длъжност „прокурор“ в същата, считано от датата на вземане на решението. За заместник е назначена Надежда Белчева – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, считано от датата на встъпване в длъжност.

По предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Габрово чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от същата. За „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Габрово е назначена Пламена Дичева-Атанасова, считано от датата на встъпване в длъжност.

За изпълняващ функциите административен ръководител на Районна прокуратура – Габрово е определен нейният заместник административен ръководител – Тихомир Петков, считано от датата на встъпване на  Пламена Дичева-Атанасова като заместник на административния ръководител  на Окръжна прокуратура – Габрово и до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във