Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Свилена Костова – прокурор в Окръжна прокуратура - Добрич, в длъжност „прокурор" в Апелативна специализирана прокуратура, Нина Янева – прокурор в Софийска градска прокуратура, в длъжност „прокурор" в Апелативна прокуратура – София и Павел Панов – прокурор в Софийска градска прокуратура, в длъжност „прокурор" в Апелативна прокуратура – София, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решенията подлежат на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от Закона за съдебната власт.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 6 гласа „За“ и 2 гласа „Против“ остави без уважение възражението на Владимир Радоев – прокурор в Районна прокуратура - Плевен срещу изготвената му комплексна оценка от атестиране за придобиване статут на несменяемост. Той е изразил несъгласие срещу формираните от КАК оценки.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Колегията проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост, като прие комплексна оценка от атестирането „Добра" с цифрово изражение 4,03 и така магистратът придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Русе Русев – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, на длъжност „заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Сливен, а за заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Пазарджик е назначен Васил Малинов – прокурор в същия орган, считано от датата на встъпване в длъжност.

Назначенията за по предложения, направени от административните ръководители на двата органа.

Прокурорската колегия освободи Десислава Калайджиева – зам.-районен прокурор на Стара Загора от заеманата длъжност и я преназначи на длъжност „прокурор“ в същата, считано от датата на вземане на решението.То е взето във връзка с подадено заявление за оставка от г-жа Калайджиева.

Поради навършване на пенсионна възраст, Колегията освободи Величка Петрова от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас, считано от 3 декември 2021 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Елица Василева – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП“, на място, в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във