Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Катя Савова – председател на Районен съд – Провадия, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 02.12.2021 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Колегията отложи произнасянето по молбата на съдия Савова, за преназначаване на длъжност „съдия“ до провеждане на избора за административен ръководител – председател на Районен съд – Провадия.

Решението е във връзка с изтичащия първи мандат на съдия Савова като председател на Районен съд – Провадия.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  поощри Христо Симидчиев – съдия в Окръжен съд – Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Надградата е предложена от Розалия Шейтанова – председател на Окръжен съд – Пловдив. Тя се мотивира с дългогодишната работа на Христо Симидчиев в органите на съдебната власт като следовател в ОСС – Пловдив, прокурор в Районна прокуратура – Пловдив  и над 23 години като съдия. Бил е зам.-председател на Районен съд – Пловдив, а на 10 септември 2021 г. е встъпил на длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив. Той се е доказал като опитен професионалист, боравещ отлично с правната материя, с практиката на висшестоящите инстанции и с Европейското законодателство.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  проведе извънредно атестиране на Ангелина Гергинска-Йорджева – съдия в Районен съд – Сливница, Борислав Чернев – съдия в Районен съд – Елин Пелин, на Ирена Илиева – съдия в Районен съд – Велико Търново, на Дария Митева-Маринова – съдия в Районен съд – Плевен, на Борислава Якимова – съдия в Районен съд – Плевен, на Десислава Янева-Димитрова – съдия в Софийския районен съд, като за всеки от тях прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Проведено бе и извънредно атестиране на Мая Миленкова – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Кюстендил, Илия Илиев – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Видин, като е приета комплексна оценка „много добра“.

Колегията проведе предварително атестиране на Росен Александров – съдия в Районен съд – Радомир и на Силвия Николова – съдия в Софийския районен съд, като за двамата прие комплексна оценка „много добра“.

Проведено бе периодично атестиране на Екатерина Стоева, на Петър Савчев, – съдии в Софийския районен съд, на Гергана Христова-Коюмджиева – съдия в Софийския градски съд, като е приета за всеки от тях комплексна оценка „много добра“.

Колегията проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Румяна Найденова – съдия в Софийски районен съд, която придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във