Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Марина Кочева - прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, на Веселина Караджова - прокурор в Софийска районна прокуратура и на Васил Янев - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, като прие комплексна оценка „Много добра” и считано от датата на вземане на решението, магистратите придобиват статут на несменяемост.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да се отправи искане до Председателя на Шесто отделение на Върховен административен съд за пренасрочване, по възможност, за по-ранна дата разглеждането в открито съдебно заседание на административно дело по описа на ВАС, образувано по жалба на Нели Владимирова – прокурор в Софийска районна прокуратура, против решение на Прокурорската колегия на ВСС.

С решението си Колегията остави без уважение възражението на прокурора срещу изготвената й комплексна оценка от извънредно атестиране, като изразява несъгласие срещу формираната оценка „4“ по общите и специфични критерии. Проведе извънредно атестиране и прие комплексна оценка от атестирането „Добра“. Решението е взето при отвод от Огнян Дамянов – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Прокурор Нели Владимирова е допуснат участник в конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС, по повод на което, с решение на Комисията по атестирането и конкурсите, е открита процедура по извънредно атестиране и същата е приключила с решение на Прокурорската колегия на ВСС, с което е оставено без уважение възражението ѝ и е приета комплексна оценка „Добра“. Срещу решението на колегията е подадена жалба от прокурор Владимирова до ВАС. С определение от 18 ноември делото е насрочено от председателя на шесто отделение на ВАС за разглеждане в открито съдебно заседание на 24 януари следващата година.

Съгласно чл. 192 от Закона за съдебната власт и чл. 40а от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт един от компонентите, който се оценява и участва при формирането на общата оценка за притежаваните от кандидата професионални качества, е резултатът от последната атестация. В случая решението на ВАС би имало значение за общата оценка, въз основа на която конкурсната комисия ще класира кандидата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във