Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Антоанета Маркова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, като прие комплексна оценка „Много добра” и считано от датата на вземане на решението, магистратът придобива статут на несменяемост.

Извънредно е атестирана Любомира Минкова – прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново с приета комплексна оценка „Много добра”.

По предложение на административните ръководители на място в по-горен ранг „прокурор в АП“ са повишени Мирослав Йосифов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Таня Катрева – прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, а на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ е повишен Свилен Цветков – прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие Вътрешни правила за дисциплинарна дейност, които уреждат вътрешния ред и критериите и обявяват установената практика при провеждане на дисциплинарната дейност на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет при упражняване на правомощията й по прилагане разпоредбите на Глава шестнадесета от Закона за съдебната власт – по отношение на прокурори и следователи, административни ръководители на прокуратури и следствието и техните заместници. Целта на правилата е да се гарантира прозрачност, обективност и справедливост на дисциплинарния процес, да създадат единна практика в дисциплинарното производство с единен подход и начин на събиране на доказателства, като на дисциплинарно привлеченото лице се осигури право на защита в пълен обем.

Правилата влизат в сила от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във