Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  преназначи Любен Хаджииванов - изпълняващ функциите „административен ръководител “ на Окръжен съд – Смолян, на длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания председател на магиистратурата.

На същите основания Колегията преназначи Милена Вълчева - изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Ловеч на длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания председател.

Решенията са във връзка с молби на двамата магистрати.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране на Румяна Спасова-Кежова – съдия в Софийския районен съд, като прие комплексна оценка от атестирането ѝ „много добра“.

Проведено бе и извънредно атестиране на Наталия Райкова-Атанасова – съдия в Районен съд – Ловеч, на Николай Стефанов – съдия в Районен съд – Русе, и на Анелия Маркова – съдия в Софийски градски съд, като за всеки от тях е приета комплексна оценка „много добра“.

Проведено бе извънредно атестиране и на Стойка Янева – изпълняващ функциите „председател“ на Районен съд - Сандански, като е приета комплексна оценка „много добра“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във