Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи четвърта щатна длъжност „заместник -апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура - София чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор" от щата на органа. Определена е и трета щатна длъжност „заместник-апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура - Бургас чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор" от щата на органа, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Македонка Поповска от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, поради навършване на 65-годишна възраст, считано от 7 февруари 2022 г. Колегията я поощри с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Колегията освободи Емилия Тошева от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – София.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Валентина Дачева – прокурор в Софийска районна прокуратура на място в по-горен ранг - „прокурор в АП“, както и Тодор Денков и Лилия Димитрова – прокурори в Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Колегията остави без уважение предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Враца за повишаване на Елена Станева–Кирова – заместник-окръжен прокурор на Враца, на място, в по-горен ранг „прокурор в АП“, поради липса на предпоставки по чл. 234 от ЗСВ.

Проведена бе и атестиране за придобиване статут на несменяемост на Пламен Иванов - прокурор в Софийска районна прокуратура, Стела Мешова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас и Теодора Йонова - прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, като прие комплексна оценка „Много добра” и така магистратите придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично е атестирана Здравена Янева - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, с комплексна оценка „Много добра", а извънредно Тихомир Петков – изпълняващ функциите районен прокурор“ на Габрово и Юлиана Силянова – следовател в Следствения отдел в Специализирана прокуратура, с комплексна оценка „Много добра".

Facebook logo
Бъдете с нас и във