Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в 9 органи на съдебната власт. Поради изтичащ мандат, предстои избор на председатели в Административен съд – София-град, както и на административните съдилища във Враца, Ловеч, Русе, Шумен, Видин, Силистра, Сливен и Търговище.

Предложения за назначаване на административни ръководители в съответния орган на съдебната власт могат да се правят в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“. Документите се подават в администрацията на ВСС, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на ВСС или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на ВСС.

Решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет сайта на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Асима Вангелова-Петрова – председател на Районен съд – Карлово, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е, във връзка с изтичащия мандат на съдия Асима Вангелова-Петрова като административен ръководител на Районен съд – Карлово.

Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на предложението на Александър Ангелов – председател на Софийския районен съд, за назначаване на Мария Дончева – съдия в Софийския районен съд, на длъжност „заместник-председател“ на СРС. Разглеждането му се отлага до произнасянето на Комисията по атестирането и конкурсите със становище за притежаваните от съдия Дончева професионални качества.

Колегията указа на председателя на СРС, да проведе изслушване на кандидата пред Общото събрание на съда, съгласно Закона за съдебната власт.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата от Боряна Иванова-Гащарова – съдия в Районен съд – Ихтиман, за назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Костинброд. Без уважение е оставена и молбата на Александър Трионджиев – съдия в Районен съд – Разлог, за назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман.

Двамата искат възобновяване на административното производство, във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС, с което са назначени на съответните длъжности. Колегията взе предвид становище на КАК – СК, според което няма основания за възобновяване на административното производство, тъй като към посочената дата е било известно както на магистратите, така и на Комисията и на Колегията, овакантяването на длъжността „съдия“ в Районен съд – Костинброд, и това не се явява новооткрито обстоятелство.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Любка Петрова – съдия във Върховния административен съд, за участие в учредителното събрание за конституирането на Консултативния комитет на Единния патентен съд, което ще се проведе на 24 февруари 2022 г. в Люксембург.

Съдия Петрова е номинирана с решение на Съдийската колегия на ВСС за представител на България в Консултативния комитет на Единния патентен съд на Европейския съюз. Тя е получила информация от Секретариата на ЕПС за събитието, което ще се проведе присъствено в Европейския конгресен център на Люксембург.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Ива Анастасиадис – съдия в Софийския районен съд, като прие комплексна оценка „много добра“. На основание ЗСВ тя придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе периодично атестиране на Чавдар Костов – съдия в Софийския районен съд, като прие комплексна оценка „много добра“.

С решение на Колегията е повишен Христо Георгиев – съдия в Районен съд – Пазарджик, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във