Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи избора на административен ръководител – председател на Районен съд – Провадия за 8 март 2022 г., предвид предстоящото встъпване на кандидата Десислава Петрова – съдия в Районен съд – Чепеларе, в длъжност „съдия“ в Районен съд – Провадия.

С предходно решение, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Колегията премести Сона Гарабедян – съдия в Районен съд – Провадия, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Чепеларе, и Десислава Петрова – съдия в Районен съд – Чепеларе, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Провадия, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията възложи преместените съдии да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 8 март 2022 г. изслушването на двамата кандидати за административен ръководител – председател на Районен съд – Сливен. Решението е, във връзка с депозирано във ВСС писмо, с приложен болничен лист, от кандидата Живка Желязкова-Спирова – съдия в Районен съд – Сливен.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата от Евгения Щъркелова – заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура, за преназначаване на длъжност „съдия“  в Софийски градски съд. Прокурор Щъркелова е депозирала заявление с искане за преназначаване по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд. Колегията отхвърли тази молба като се аргументира с възможността тя да бъде преназначена на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, с предвиденото в чл. 198, ал. 4 от ЗСВ конкурсно начало за преминаване на друга длъжност в съдебната система, както и с недопускане ползването на двоен кариерен бонус.

Колегията не уважи и молбата от Любомир Крумов – инспектор в Инспектората към ВСС, за възстановяване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – София.

Любомир Крумов е подал във ВСС заявление с искане за произнасяне по предходна негова молба от 18.03.2020 г., в която моли да бъде възстановен на заеманата преди избора му за инспектор длъжност „съдия“ в Окръжен съд – София, на основание чл. 50, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗСВ. Колегията взе предвид, че той не е освободен от Народното събрание като инспектор в ИВСС и въпреки изтичането на мандата му, продължава да изпълнява тази длъжност.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не взе решение по предложение за преместване на Силвия Николова – съдия в Районен съд – Благоевград, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Предложението е в рамките на обявения конкурс за преместване на длъжност „съдия“ в районните съдилища.

Решението на СК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Колегията проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Калина Христова – съдия в Районен съд – Враца, Донка Паралеева – съдия в Районен съд – Пирдоп, като прие комплексна оценка „много добра“. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ магистратите придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

 Колегията проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Николай Младенов – съдия в Софийския градски съд, на Боряна Шомова-Ставру, Борис Динев, Николай Василев, Красимира Проданова – съдии в Софийския районен съд, на Васил Ставрев – съдия в Районен съд – Габрово, на Цветелина Цонева-Кондова – съдия в Районен съд – Горна Оряховица, като прие комплексна оценка „много добра“.

Проведено бе извънредно атестиране на Катя Гердова – съдия в Районен съд – Бяла Слатина, на Вера Чочкова, Величка Цанова-Гечева и Емилия Колева – съдии в Софийския градски съд, и на Петър Славчев и Петя Топалова – съдии в Софийския районен съд, като е приета комплексна оценка „много добра“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във