Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Маргарита Георгиева - административен ръководител на Окръжна прокуратура - Шумен, за и. ф. административен ръководител на органа до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Мандатът на прокурор Георгиева изтича на 2 март 2022 г., а с решение на Прокурорската колегия е открита процедура за избор на окръжен прокурор на Шумен.

За и. ф окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура на Разград е определен Тихомир Тодоров – досегашен административен ръководител до встъпване в длъжност на нов ръководител. С решение на Прокурорската колегия на ВСС е открита процедура за избор на окръжен прокурор на Разград.

За заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас колегията назначи Дарин Христов - прокурор в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност. Прокурор Христов, има общ юридически стаж над 18 години, както и 9-годишен опит като разследващ орган - старши разследващ полицай. Притежава и 1 година административен опит, в следствие на заемане длъжността заместник административен ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас.

Колегията освободи полковник Нивелин Начев от длъжността заместник-военно-апелативен прокурор и го преназначи на длъжност „прокурор“ в същата, считано от датата на вземане на решението. Решението е взето по предложение на административния ръководител на органа.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно атестиране на Тихомир Тодоров – окръжен прокурор на Разград; Силвия Борисова и Димитър Халачев - следователи в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Колегията повиши тримата прокурори от СРП - Александър Николов - с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, Галин Георгиев с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ и Иван Първанов с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Атестираха и за придобиване статут на несменяемост на Светослав Милушев - прокурор в СРП и Емилия Ганева - прокурор в РП – Перник. Колегията прие комплексна оценка от атестирането „Много добра” и така двамата магистрати придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във