Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възраженията на Ивиана Йорданова-Наумова – съдия в Софийски районен съд, и на Николай Николов – съдия в Софийски градски съд, срещу изготвената им комплексна оценка от периодично атестиране. Като проведе периодично атестиране за двамата съдии, колегията определи на Ивиана Йорданова-Наумова комплексна оценка „много добра“ – 99 точки, а на Николай Николов - комплексна оценка „много добра“ – 98 точки.

Частично е уважено и възражението на Теодора Петкова – съдия в Районен съд – Плевен, като на основание ЗСВ е проведено извънредно атестиране и е приета комплексна оценка „много добра“ – 97 точки.

Съдийската колегия на ВСС проведе периодично атестиране на Златина Рубиева – съдия в Апелативен съд – София, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Проведено е атестиране за придобиване статут на несменяемост на Нора Маринова – съдия в Софийския районен съд. На основание чл. 206, ал. 1 е приета за нея комплексна оценка „много добра“ и магистратът придобива на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. Проведено е и извънредно атестиране на Пламен Дочев – съдия в Районен съд – Бяла, и на Величка Маринкова – съдия в Софийски градски съд, за които е приета комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи 22 март 2022 г., за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат за избор на председател на Районен съд – Айтос. За участие е допусната Мария Дучева - и. ф. административният ръководител, след първия ѝ мандат като председател на този съд.

Колегията освободи Росица Цветкова от заеманата длъжност председател на Административен съд – Търговище. Намалени са щатните длъжности „заместник - председател“ на Административен съд – София - град от 3 на 2, като е трансформирана една свободна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ в 1 длъжност „съдия“. Освободената от заеманата длъжност председател на Административен съд – Търговище Росица Цветкова, е преназначена на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, считано от същата дата.

Колегията освободи Елисавета Радина от заеманата длъжност зам.- председател“ на Районен съд – Пазарджик. На основание ЗСВ тя е преназначена на заеманата преди назначаването ѝ на ръководния пост длъжност „съдия“ в Районен съд – Пазарджик, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във