Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени решението, с което на Бойко Атанасов - следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратураq е наложено дисциплинарно наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение от двадесет на сто за срок от една година“, за допуснато дисциплинарно нарушение по ЗСВ - действие, довело до нарушаване на правилата, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати (КЕПБМ), което накърнява престижа на съдебната власт, поради липса на кворум, с оглед направен отвод на Йордан Стоев – член на Прокурорската колегия на ВСС, заявен още при образуването на дисциплинарното дело.

Разглеждането е отложено за следващо заседание на Прокурорската колегия, за което дисциплинарно отговорното лице ще бъде уведомено.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се произнесе по подадени жалби от трима недопуснати до участие кандидати в обявените конкурси с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за младши прокурори в районните прокуратури и младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури. По отношение на двама от тях, - Петър Чочев и Деян Денев, Колегията отхвърли жалбите им, тъй като не отговарят на изискванията по чл. 181 от ЗСВ. Относно третата жалба на Цветан Колев, след проведено гласуване, Колегията реши да го допусне в двата конкурса.

Решенията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във