Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Илияна Кирилова - прокурор в Софийска районна прокуратура, поради възражение срещу изготвената й комплексна оценка от периодично атестиране. Тя възразява срещу определената от Комисията по атестирането и конкурсите оценка „4“ в част IV, т. 3 „Умения за оптимална организация на работата.

Прокурор Кирилова се мотивира, че в атестационния период е работила при средна натовареност 4,24, което надхвърля с повече от процент средната натовареност на СРП /3,04/ и средната за страната /3,04/. Отбелязва, че високата й натовареност е довела до посочените общо 21 бр. произнасяния извън срок, както и че естеството на работа във Втори отдел на СРП изисква отделяне на повече време при анализа и решаването им. В своето изказване, тя заяви, че желае оценката ѝ да бъде такава, каквато е приела ПАК при АП – София.

Колегията уважи така направеното възражение, като се съобрази с доводите на прокурор Кирилова и проведе периодично атестиране с комплексна оценка „Много добра" с цифрово изражение 4, 61.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна, на основание чл. 29г, ал. 3 от Закона за съдебната власт, до участие в избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите, кандидатът – Бойко Атанасов. На 14 март 2022 г. на сайта на ВСС е публикувано предложение до Общото събрание на следователите за избор на членове на ВСС, с което следовател Атанасов предложи своята кандидатура за изборен член на ВСС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Николай Попов - прокурор в Специализираната прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решението е взето по направено предложение от административния ръководител на органа, който се мотивира с необходимостта от запълване на свободния щат за заместник на административния ръководител поради големия обем на работа и на административна дейност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе предварително атестиране на Пресиян Георгиев - прокурор в Районна прокуратура – Варна, като прие комплексна оценка „Много добра". Атестирани за придобиване статут на несменяемост са Мария Вълчева - Цветкова - прокурор в Районна прокуратура – Плевен, Ваня Атанасова - прокурор в Софийска районна прокуратура и Иван Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Костинброд с приета комплексна оценка „Много добра", като считано от датата на вземане на решението, тримата прокурори придобиват статут на несменяемост.

Колегията проведе и периодично атестиране на Иво Ѝолов - прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен, като прие комплексна оценка „Много добра".

Facebook logo
Бъдете с нас и във