Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Явор Начев – обвиинител в Софийска районна прокуратура поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка от атестиране за придобиване статут на несменяемост. Той възразява срещу изготвената от Комисията по атестирането и конкурсите комплексна оценка „Добра“ от атестиране за придобиване статут на несменяемост, като изразява несъгласие срещу формираните оценки.

Колегията уважи частично така направеното възражение, като определи оценка „5“ в Част IV, т. 3 „Умение за оптимална организация на работата“.

На основание ЗСВ се проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост с комплексна оценка от атестирането „Добра" с цифрово изражение 4.33 и считано от датата на вземане на решението, прокурор Начев придобива статут на несменяемост.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Лилия Терзийска – прокурор във Върховна касационна прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Поради навършване на 65-годишна възраст, Колегията я освободи от заеманата длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Светослав Великов - зам.-районен прокурор на Русе с комплексна оценка „Много добра” и считано от датата на вземане на решението, той придобива статут на несменяемост.

В ранг „прокурор в АП“ са повишени Лилия Русева – прокурор в РП – Варна и Даниела Йорданова Банкова - прокурор в РП - Перник, считано от датата на вземане на решението.

Христо Христов и Анета Пачкова - прокурори в РП - Ловеч, Емилия Генова – прокурор в РП – Хасково и Димитър Георгиев – зам.-районен прокурор на Бургас са повишени на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение заявленията от Христина Жисова – съдия в Районен съд – Хасково; Мария Николова, Момчил Георгиев и Николай Вълчев- прокурори в Софийска районна прокуратура; Орхидея Андонова и Румяна Иванова - прокурори в Районна прокуратура – Благоевград, както и от Стефан Илиев - прокурор в Районна прокуратура – Русе, за назначаване на длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура, защотго повишените, с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет кандидати по обявения не са встъпили в длъжност.

Решенията на Колегията подлежат на обжалване при условията и по реда на ЗСВ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във