Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи изслушването на допуснатия кандидат в процедурата за избор на председател на Апелативен съд – София. Решението е, във връзка с постъпилите във ВСС заявление и медицински документи от кандидата Даниела Дончева – и. ф. „административен ръководител – председател“ на Апелативен съд – София.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи възраженията на Петя Стоянова – съдия в Софийския районен съд и на Доника Тарева-Пехливанова – съдия в Районен съд – Пловдив срещу изготвените им атестационни оценки. Като проведе периодично атестиране на двамата магистрати, Колегията прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“ – 100 точки.

В предходно заседание  на основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт бе изслушано възражението на съдия Стоянова, а съдия Тарева-Пехливанова е представила писмено аргументи.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Радостин Радков – и. ф. "председател“ на Административен съд – София - град, на длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решението. Колегията освободи Любомира Кръстева от заеманата длъжност „заместник-председател“ на Административен съд – Ловеч, считано от датата на вземане на решението. Тя е преназначена на длъжност „съдия“ в Административен съд – Плевен, считано от датата на вземане на решението.

Колегията възложи на преназначения магистрат да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи размер от 1000 лева на паричната награда за поощряване през 2022 г. на съдии за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. Основание за това е решение на Пленума на ВСС, с което са утвърдени средства в размер на 52 000 лева за нуждите на СК, с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Маргарита Славова – председател на Административен съд – Силистра, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Админисдтративен съд – Силистра до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

На същите основания е определен Слав Бакалов – председател на Административен съд – Сливен, за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Административен съд – Сливен до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решенията са, във връзка с изтичащите ръководни мандати на съдия Славова и на съдия Бакалов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във